Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
Principis i objectius
Amb la definició de la següent Política de Qualitat, NOGUÉ·ONZAIN·LÓPEZ, ARQUITECTES S.L.P. es compromet a desenvolupar totes les seves activitats envers la consecució d’un únic i principal objectiu: LA SATISFACCIÓ i ORIENTACIÓ AL CLIENT La consecució d’aquest objectiu bàsic es basa en la motivació, compromís, formació continua i participació de tot el personal de NOGUÉ·ONZAIN· LÓPEZ, ARQUITECTES S.L.P. liderat pels màxims responsables de l’empresa, que són els Socis Fundadors. Independentment del lloc de treball i de les responsabilitats de cada col·laborador, tots som els últims responsables de la nostra pròpia feina, buscant sempre la satisfacció dels clients, acomplint amb els requisits sol·licitats. Aquest propòsit de treball devem aconseguir-lo recolzant-nos en l'aplicació del Sistema de Gestió Integrat basat en les Normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14006:2011, que ens garanteix uniformitat, millora contínua i metodologia per treballar TOTS envers el mateix objectiu comú, amb el compliment de tots aquells requisits legals que apliquin a l’organització així com d’altres subscrits per l’organització. Assumim el compromís per a la prevenció de la contaminació i millora contínua del procés d’ecodisseny en la totalitat dels projectes i l’acompliment ambiental dels projectes dissenyats al llarg del seu cicle de vida, sense traslladar impactes ambientals adversos entre les diferents fases del cicle de vida. Cap client, es sentirà defraudat pel nostre treball i sempre mantindrem les més altes cotes de credibilitat, competència, agilitat, cortesia, comunicació i comprensió, valors fonamentals per la percepció del servei. Tractarem al proveïdor com si d’un col·laborador es tractés, involucrant-lo en el nostre procés de qualitat i millora contínua, doncs és un més dels esglaons del nostre procés. Aquesta Política de Qualitat és publicitada, entesa, implantada, mantinguda i actualitzada a tots els nivells de l'empresa, i com a Socis-Directors té el nostre total recolzament i ens comprometem a ésser els primers en complir les disposicions recollides al nostre Sistema de Gestió Integrat, així com a vetllar pel seu compliment en tot el nostre àmbit de responsabilitat.