Documento sin título
Joan Nogué     Txema Onzain     Félix López
Balmes 129 4t 1a   Barcelona   Telf: +34 93 454 83 87
54 Habitatges socials per a Impsol
Sant Andreu de la Barca, Barcelona
L’edifici d’habitatges vol potenciar i reconèixer el caràcter del lloc. Es planteja com una volumetria neta, contundent, que queda suspesa per la disposició dels portals de planta baixa i que reforça la linealitat de l’espai públic generat pel cobriment de les vies i endreça i protegeix els darreres de les edificacions de la trama urbana d’esquena al ferrocarril.
La imatge de l’edifici també és coherent amb aquestes intencions, les terrasses volades que potencien la linealitat del bloc queden en un cos independent, oferint per si mateixes una bona protecció solar.
La façana sud té punts de vista molt diversos. Des d’una posició central el llegeix tot l’alçat mentre que des del perímetre de les vies, la horitzontalitat queda retallada per la posició aleatòria d’unes costelles que separen els habitatges. La superposició de la trama dels protectors dels estenedors encara enriqueix més aquesta vibració. 
La façana nord, en contraposició, es proposa més isòtropa i plana amb perspectives molt escorçades on les finestres provoquen la vibració de la pell.
El testers reforcen el caràcter de cada façana i actuen com a peces de transició entre ambdues. La reculada del tester de la planta àtic permet una visió més neta de l’edifici, sense coronaments que distorsionin la força volumètrica del bloc suspès.
DATA PROJECTE2009
DATA D'OBRA2011 - 2013
EMPLAÇAMENTPasseig Parlament de Catalunya 72, 74. 76, 78 Sant Andreu de la Barca
CONSTRUCCIÓVIAS
INSTAL·LACIONSAvant Enginyers
FOTOGRAFIAMarcela Grassi

Seleccionats
Seleccionats amb l’obra 54 habitatges a Sant Andreu de la Barca, Barcelona, per a l’IMPSOL.